កន្លិះក្នុងការជ្រើសរើសមុខវិទ្យាសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យ

20 Jan, 2024 | 1 month ago | 131

កន្លិះក្នុងការជ្រើសរើសមុខវិទ្យាសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យ

🎊ចូលស្តាប់free 🎉


សម្រាប់ប្អូនៗទើបបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ទី12 មិនទាន់ដឹងត្រូវសិក្សាមុខវិជ្ជាអ្វី ឬ ជ្រើសរើសនៅមហាវិទ្យាល័យដែលសាកសម្យនិងខ្លួនឯងទៅថ្ងៃអានាគត អាចចូលរួមស្តាប់កម្មវិធីCamKPI Online 😌


📝កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃព្រហស្បត៌ ទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ 

🕰ម៉ោង៖ ៦:៣០យប់ -៧:៣០យប់ 


👉ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះតាមៈ 095 420 565 ឬ តាមតេឡេក្រាម https://t.me/CAM_KPI

Join this training