ស្តង់ដារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃកម្ពុជាសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម

01 Feb, 2024 11:14 AM | 5 months ago | 116

ស្តង់ដារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃកម្ពុជាសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី "ស្តង់ដារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃកម្ពុជាសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម (CIFRS for SMEs)"


សូមចុច Linkខាងក្រោមដើម្បីចុះឈ្មោះចូលរួម៖
https://bit.ly/47O3wDw

👉ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានផ្លូវការពីនិយ័តករគណនេយ្យនិងសវនកម្មសូមចុចទីនេះ
👉 Website (https://bit.ly/3zW1iEl) 
👉Telegram (https://bit.ly/3zW1PWX) 
👉Facebook (https://bit.ly/3bw6u8I)

Join this training