យុទ្ធសាស្រ្ដ សតវត្សទី២១ ក្នុងការជ្រើសរើសបុគ្គលិកឲ្យត្រូវជាមួយការងារដោយប្រើ D.I.S.C

01 Feb, 2024 | 3 weeks ago | 25

យុទ្ធសាស្រ្ដ សតវត្សទី២១ ក្នុងការជ្រើសរើសបុគ្គលិកឲ្យត្រូវជាមួយការងារដោយប្រើ D.I.S.C

📌តោះ!! មកស្ដាប់ការចែករំលែងដោយ៖ លោកអុិត សូណា ក្រោមប្រធានបទ៖ យុទ្ធសាស្រ្ដ សតវត្សទី២១ ក្នុងការជ្រើសរើសបុគ្គលិកឲ្យត្រូវជាមួយការងារដោយប្រើ D.I.S.C
🎊🎉តោះចូលរួមការចែករំលែកដោយសេរី មិនឥតគិតថ្លៃ 
ចុះឈ្មោះតាមរយៈ៖ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPyuBfvnfUg_QhMz-1diB372McIYGnh1UET4oBIzwrER50gQ/viewform?usp=sharing
group HR Talk: https://t.me/CamKPI
group channel: https://t.me/TEDPInfo
ពត៌មានបន្ថែម៖ ០១៧ ៩៣៩ ៤៥៧ / ០១៥ ៤៨៦ ៧៧៨

Join this training