"នីតិវិធីក្នុងការបង្កើតទម្រង់ឯកសារក្នុងស្ថាប័ន ដើម្បីបង្កើនស្តង់ដាការងារ"

07 May, 2024 | 2 weeks ago | 45

"នីតិវិធីក្នុងការបង្កើតទម្រង់ឯកសារក្នុងស្ថាប័ន ដើម្បីបង្កើនស្តង់ដាការងារ"

វគ្គសិក្សាថ្មីបានមកដល់ហើយសម្រាប់បងៗដែលមិនទាន់ចេះ ឬ បងៗ ចង់បង្កើនចំណេះដឹងបន្ថែមអំពីការបង្កើត ទម្រង់ឯសារ 

ឥលូវនេះ ខាងយើងខ្ញុំមានវគ្គសិក្សាថ្មីមួយ ដែលមានប្រធានបទ៖ "នីតិវិធីក្នុងការបង្កើតទម្រង់ឯកសារក្នុងស្ថាប័ន ដើម្បីបង្កើនស្តង់ដាការងារ"

គ្រូបណ្ដុះបណ្ដាល៖ អ្នកគ្រូ លាភ សុមាលី

តោះ! ចុះឈ្មោះឥលូវនេះ តាមរយៈ link ខាងក្រោម៖ https://forms.gle/EaQvEYjdss7b2duf6

🗓 ថ្ងៃពុធ ទី28 ខែឧសភា ឆ្នាំ2024
⏰️ វេលាម៉ោង៖ 2:00 រសៀល ដល់ 5:00ល្ងាច
📍សិក្សាតាមរយៈអនឡាញ

☎️ព័ត៌មានបន្ថែម៖ 017 939 457/@tedpBD

Join this training