តោះៗ ចូលរួមស្តាប់ការចែករំលែកដោយសេរី ដោយឥតគិតថ្លៃ

29 Apr, 2024 | 3 weeks ago | 44

តោះៗ ចូលរួមស្តាប់ការចែករំលែកដោយសេរី ដោយឥតគិតថ្លៃ


ចុះឈ្មោះតាមរយៈ៖ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPyuBfvnfUg_QhMz-1diB372McIYGnh1UET4oBIzwrER50gQ/viewform?usp=sharing

group HR Talk: https://t.me/TEDPKPICambodia

group channel: https://t.me/TEDPInfo
ព័ត៌មានបន្ថែម៖ ០១៧ ៩៣៩ ៤៥៧ / ០១៥ ៤៨៦ ៧៧៨

Join this training