ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

28 Apr, 2024 | 4 weeks ago | 64

ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

✍️វគ្គគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
---------------------------------
កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៩ ខែឧសភា  ឆ្នាំ២០២៣

🤝 ចូលរួមវគ្គសិក្សានេះដើម្បី ពង្រឹង និងពង្រើក សមត្ថភាព
       របស់លោកអ្នក !!!

ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់បុគ្គលិកផ្នែករដ្ឋបាល ជាពិសេសនឹងយល់ដឹងច្បាស់អំពីដំណើរការ និងរបៀបរៀបចំ បច្ចេកទេសនៃការគ្រប់គ្រង និងការទុកដាក់ឯកសារ ទៅតាមតម្រូវការរបស់អង្គភាព ឬស្ថាប័ន នាពេលបច្ចុប្បន្ន។

💯នៅក្នុងវគ្គសិក្សានេះអ្នកនឹងទទួលបាន៖

   🎯. កំណត់ពីតួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវរបស់អង្គភាពរដ្ឋបាល
   🎯. រៀបរាប់អំពីបច្ចេកទេសនៃការគ្រប់គ្រងនិងការទុកដាក់ឯកសារ
   🎯. បង្ហាញដំណើរការរៀបចំ និងចរាចរលិខិតនៅក្នុងរដ្ឋបាល
   🎯. រៀបរាប់អំពីការងារគ្រប់គ្រងសម្ភារ:ការិយាល័យ
   
តំណភ្ជាប់ចុះឈ្មោះ ៖
https://www.cam-asean-training.com/skills-training/skills/22
ប្រវត្តិរូបរបស់គ្រូបង្វឹក៖ 
http://www.cam-asean-training.com/trainer-profile/8

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៩ ខែឧសភា  ឆ្នាំ២០២៣
ពេលវេលា៖ ៨:00 ព្រឹក - ៥:00 ល្ងាច
ទីកន្លែង៖ CAM-ASEAN Head Office (Olympic branch (https://www.google.com/maps/dir//Cambodia-ASEAN+International+Institute+18B+St+205+Phnom+Penh/@11.5550653,104.9080728,17z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x310951109e29ea5d:0x769dc9620c96d915!2m2!1d104.9080728!2d11.5550653))

តម្លៃ៖ ១៣៥  ដុល្លារ

📲សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖
ទំនាក់ទំនង៖ 093 900 893 / 061 900 893
1. CT's Telegram Channel
 (https://t.me/camaseancorporatetraining)2. CT's Facebook Page
 (https://www.facebook.com/CAMASEANCorporateTraining)3. CT’s Linked In Page
 (https://www.linkedin.com/company/13662302/admin/)4. CT's Website
 (http://www.cam-asean-training.com/)5. CT's Instagram (IG) (https://www.instagram.com/corporatetraining168/)

Join this training