ម្ចាស់អាជីវកម្មភាគច្រើន តែងតែជួបបញ្ហាលើការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តការងាររបស់បុគ្គលិក មិនដឹងថាត្រូវជ្រើសរើសវិធីសាស្រ្តបែបណាដែលល្អសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួន

24 Apr, 2024 | 1 month ago | 52

ម្ចាស់អាជីវកម្មភាគច្រើន តែងតែជួបបញ្ហាលើការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តការងាររបស់បុគ្គលិក មិនដឹងថាត្រូវជ្រើសរើសវិធីសាស្រ្តបែបណាដែលល្អសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួន

ម្ចាស់អាជីវកម្មភាគច្រើន តែងតែជួបបញ្ហាលើការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តការងាររបស់បុគ្គលិក មិនដឹងថាត្រូវជ្រើសរើសវិធីសាស្រ្តបែបណាដែលល្អសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួន🤔
💥តោះឈប់បារម្ភទៀតទៅ
ឥឡូវនេះ TEDP បានរៀបចំនូវវគ្គបណ្តុះបណ្តាលមួយដែលអាចជួយលោកអ្នកបានគឺ៖ " KPI Setting " 
👩🏻‍🏫 បង្រៀនដោយ៖ អ្នកគ្រូ លាភ សុមាលី
 👉🏻 តោះសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មមានបញ្ហាដូចខាងលើ ចុះឈ្មោះនៅ Link ខាងក្រោម៖

ចុះឈ្មោះ៖ https://forms.gle/Y4AKJa6C3ppHUdts9

☎️ទំនាក់ទំនងព័ត៌មានបន្ថែម៖ 017 939 457 /@tedpBD

🗓 ថ្ងៃសៅរ៍ - អាទិត្យ ទី 25 - 26 ខែឧសភា ឆ្នាំ2024
⏰ វេលាម៉ោង៖ 8:30am - 4:30pm
📍 សណ្ឋាគារ

Join this training