តោះចូលរួម វគ្គបណ្តុះបណ្តាល៖ “មូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធបុគ្គលិក និង JD បានត្រឹមត្រូវ”

22 Apr, 2024 11:48 AM | 2 months ago | 170

តោះចូលរួម វគ្គបណ្តុះបណ្តាល៖ “មូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធបុគ្គលិក និង JD បានត្រឹមត្រូវ”

👉 តើលោកអ្នកកំពុងជួបបញ្ហាក្នុងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធបុគ្គលិកមែនទេ?៖
💥តោះចូលរួម វគ្គបណ្តុះបណ្តាល៖ “មូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធបុគ្គលិក និង JD បានត្រឹមត្រូវ”
ដើម្បីស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់

🗓 ថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២៤
⏰ វេលាម៉ោង៖ ០៩ៈ០០ ព្រឹក ដល់ ១២ៈ០០ថ្ងៃត្រង់
📍តាមរយៈអនឡាញ ZOOM

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuPqEPGMX356j7NxpyYWXyCDpZJ-Y1rB4QMaY6xeGUmh-t3A/viewform?usp=sf_link
☎️ លេខទូរស័ព្ទ ឬ Telegram  017 939 457

Join this training