គន្លឹះក្នុងការរៀបចំយុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សឱ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់SME

26 Jan, 2024 | 1 month ago | 27

គន្លឹះក្នុងការរៀបចំយុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សឱ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់SME

📌ធនធានមនុស្សជាកត្តាសំខាន់ដែលធ្វើឱ្យជីវកម្មមានដំណើរការ អាជីវកម្មរីកចម្រើនគឺយោងលើសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលិក និងស្ថាប័នផងដែរ”
🎊🎉តោះចូលរួមការចែករំលែកដោយសេរី មិនឥតគិតថ្លៃ 
ចុះឈ្មោះតាមរយៈ៖ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPyuBfvnfUg_QhMz-1diB372McIYGnh1UET4oBIzwrER50gQ/viewform?usp=sharing
ពត៌មានបន្ថែម៖ ០១៧ ៩៣៩ ៤៥៧ / ០១៥ ៤៨៦ ៧៧៨

Join this training