កំពុងមានបញ្ហាធនធានមនុស្សតែមិនដឹងដោះស្រាយបែបណាមែនទេ ?

18 Apr, 2024 | 1 month ago | 53

កំពុងមានបញ្ហាធនធានមនុស្សតែមិនដឹងដោះស្រាយបែបណាមែនទេ ?

កំពុងមានបញ្ហាធនធានមនុស្សតែមិនដឹងដោះស្រាយបែបណាមែនទេ ?
💁‍♀️ចាប់ផ្តើមរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សក្នុងស្ថាប័នរបស់អ្នកឡើងវិញជាមួយ TEDP ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារឲ្យកាន់តែប្រសើរ

👉ដើម្បីទទួលបានការប្រឹក្សាយោបល់បន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈ ៖
017 93 94 57
ឬតាមរយៈtelegram លេខខាងលើផ្ទាល់តែម្ដង។
---------------------------------------------
#TEDP
#KPI
#Review_KPI
#DiSC
#Behavioral_Profiling_Tools
#Advanced_Behavioral_Analysis

Join this training