តើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចទើបអាចវាស់វែងសមត្ថភាពបុគ្គលិកបាន?

08 Apr, 2024 | 2 months ago | 81

តើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចទើបអាចវាស់វែងសមត្ថភាពបុគ្គលិកបាន?

តើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចទើបអាចវាស់វែងសមត្ថភាពបុគ្គលិកបាន? 
👉មានបញ្ហាផ្នែកប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមកក្រុមការងារយើងខ្ញុំ!😊

តាមរយៈ Telegram ឬ លេខទូរស័ព្ទ
☎️   017 93 94 75 

👉សម្រាប់ព័ត៌មានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗសូមចុច!
https://t.me/TEDPInfo

#TEDP#KPI#ReviewKPI#DiSC#BehavioralProfilingTools#AdvancedBehavioralAnalysis
#TheHRTModel#HRStrategic#PerformanceManagement #HR_Services
#HR_Consulting #Career_Coach #Coach#Counseling
#TheHRBranding#Branding

Join this training