ជំនាញលក់អាជីព

26 Jan, 2024 | 1 month ago | 21

ជំនាញលក់អាជីព

🎯 "Professional Sales Training"
        ជំនាញលក់អាជីព
-----------------------------------
កាលបរិច្ឆេទ៖  ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤
ពេលវេលា៖      ៨:00 ព្រឹក - ៥:00 ល្ងាច
ទីកន្លែង៖        CAM-ASEAN Campus

តម្លៃ ៖  ១៣៥ ដុល្លារ

ចំនុចពិសេសនៃវគ្គនេះគឺមានការរួមបញ្ចូលនូវមេរៀន គន្លឹះ និងយុទ្ធសាស្ត្រ ក្នុងការ
- ដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយអតិថិជន
- របៀប Sale Pitch
 - របៀប Follow Up អតិថិនជនដោយភាពឆ្លាតវៃ
- កំណត់តម្រូវការពិតរបស់អតិថិជន
- ការសន្ទនា និងប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអតិថិជនដោយមានប្រសិទ្ធភាព

ជំនាញយុទ្ធសាស្ត្រនៃការលក់នេះនឹងជួយបង្កើនផលិតភាពការងារផ្នែកលក់ឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើង,ជំរុញបុគ្គលិកឲ្យមានចំណង់ផ្នែកលក់កាន់តែខ្លាំងជាងមុន និងការបំពេញការងាររបស់ពួកគេឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចគោលដៅរបស់ក្រុមហ៊ុន។

ចំណុចទាំងអស់ខាងលើនេះសិក្ខាកាមនិងអាចយកទៅប្រើសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងអាជីពការងារជាក់ស្តែងរបស់ខ្លួនដើម្បីអោយការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នានិងបង្កើនផលិតភាពការងារផ្នែកលក់ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។

តំណភ្ជាប់ចុះឈ្មោះ  ៖ 
https://www.cam-asean-training.com/skills-training/for-sale/61
ប្រវត្តិរូបរបស់គ្រូបង្វឹក ៖  
http://www.cam-asean-training.com/trainer-profile/7 

📲សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖
ទំនាក់ទំនង៖ 093 900 893 / 061 900 893
1. CT's Telegram Channel
 (https://t.me/camaseancorporatetraining)2. CT's Facebook Page
 (https://www.facebook.com/CAMASEANCorporateTraining)3. CT’s Linked In Page
 (https://www.linkedin.com/company/13662302/admin/)4. CT's Website
 (http://www.cam-asean-training.com/)5. CT's Instagram (IG) (https://www.instagram.com/corporatetraining168/)

Join this training