យុទ្ធសាស្រ្តក្នុងការបង្កើត KPI

26 Jan, 2024 | 1 month ago | 29

យុទ្ធសាស្រ្តក្នុងការបង្កើត KPI

ការកំណត់សូចនាករសមិទ្ធគន្លឹះ KPI គឺប្រៀបដូចជាដាំគ្រាប់ពូជអញ្ចឹង អ្នកត្រូវការមានដី ពន្លឺព្រះអាទិត្យ និង ទឹក ឲ្យត្រឹមត្រូវនឹងគ្រប់គ្រាន់ ទើបវាចេញបានផ្លែផ្កា នឹងជោគជ័យ ។  KPI ក្លាយជាវិធីសាស្រ្តដ៏មានប្រសិទ្ឋភាសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម ដោះស្រាយភាពស្មុគស្មាញក្នុងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក


នេះជាវគ្គសិក្សាមួយ ស្ដីអំពី "យុទ្ធសាស្រ្តក្នុងការបង្កើត KPI" 

តោះ! កុំគិតយូ ចុះឈ្មោះវគ្គសិក្សា មុនថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ លោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ នៅត្រឹមតែ $288/ម្នាក់ ប៉ុណ្ណោះ🙀។ តម្លៃពេញ $388/ម្នាក់

ចុះឈ្មោះឥលូវនេះ៖ https://forms.gle/Y4AKJa6C3ppHUdts9

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៣ -០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ វេលាម៉ោង ៨:០០ព្រឹក ដល់ ៥:០០ល្ងាច

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត៖ 017 939 457/@tedpBD

Join this training